Rychlý kontakt

Asociace pro veřejné zakázky
tel.: +420 776 021 736
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asociace pro veřejné zakázky využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Aktuality

Povinnost vyznačit v předběžném oznámení informaci o zkrácení lhůt pro doručení nabídek a obecně ke lhůtě pro podání nabídek

(24.10.2019 / EPravo.cz / Články) V praxi zjevně i nadále činí problém správně vyplnit předběžné oznámení dle § 34 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v návaznosti na to dle ZZVZ zkrátit lhůty pro podání nabídek v otevřeném nadlimitním řízení. Považujeme tedy za vhodné si některé základní principy tímto článkem připomenout.

Nejdříve tedy k předběžnému oznámení, na základě kterého je možné zkrátit lhůty pro podání nabídek v otevřeném řízení v nadlimitním režimu.

Dle § 34 ZZVZ je zadavatel oprávněn uveřejnit formou předběžného oznámení svůj úmysl zahájit zadávací řízení. Předběžné oznámení se následně odesílá k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ.

Zadavatel může zkrátit lhůtu pro podání nabídek až na 15 dnů, zveřejnil-li dle § 34 ZZVZ předběžné oznámení, které odeslal k uveřejnění alespoň 35 dnů a nejvýše 12 měsíců před dnem, kdy zahájil otevřené řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení[1].

Bližší vodítka pro vyplnění formuláře předběžného oznámení dle § 212 ZZVZ dávají Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře F01 (dále jen „Metodické pokyny“). Dle Metodických pokynů v případě zkrácení lhůt zadavatel označí ve formuláři předběžného oznámení políčko u informace „Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek.“

Metodické pokyny nejsou prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „vyhláška 168/2016 Sb.“).

V příloze č. 7 vyhlášky 168/2016 Sb. v části A „Informace, jež mají být uvedeny v předběžném oznámení podle § 7 písm. a) vyhlášky“ není výslovně stanovena povinnost zadavatele vyznačit informace o zkrácení lhůt pro podání nabídek.

§ 1 vyhlášky 168/2016 Sb. uvádí, že vyhláška upravuje formuláře pro uveřejňování informací dle ZVZZ v návaznosti na přímo využitelný předpis Evropské unie. V poznámce pod čarou je uveden odkaz na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986[2].

Prováděcí nařízení stanoví povinnost využívat pro zveřejnění standardní formuláře uvedené v přílohách Prováděcího nařízení. Formulář předběžného oznámení je uveden v Příloze I. Prováděcího nařízení a obsahuje závazné informace určené ke zveřejnění. Mimo jiné je v tomto formuláři uvedeno políčko k označení informace: „Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek.“

Obsah předběžného oznámení s uvedením informace o zkrácení lhůty pro doručení nabídek vyplývá z přímo použitelného právního předpisu Evropské unie a zadavatelé jsou tak tímto obsahem vázáni. V případě, že hodlají zkrátit lhůty pro podání nabídek v nadlimitním otevřeném řízení, jsou povinni v předběžném oznámení tuto informaci řádně vyznačit.

Ostatně jinak by ani nedávalo smysl takové předběžné oznámení zveřejňovat, neboť by se dodavatelé se zkrácením lhůty pro podání nabídek nemohli seznámit a na podání nabídek ve zkrácené lhůtě reagovat. Jiný postup by byl dle našeho názoru v rozporu se základními zásadami definovanými § 6 ZZVZ.

Zkrácení lhůty pro podání nabídek zveřejněním předběžného oznámení je možností, nikoliv povinností zadavatele. Tedy v případě, že je předmět veřejné zakázky natolik složitý, komplexní či technicky náročný, a zpracování nabídek na tento předmět není možné provést ve lhůtě 15 kalendářních dní, nelze ze strany zadavatele automaticky přistoupit ke zkrácení lhůt. Byť by naplnil všechny požadavky ZZVZ (a tedy i správně označil ve formuláři předběžného oznámení políčko „Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek“).

K problematice stanovení lhůty pro podání nabídek se opakovaně vyjadřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). Z rozhodnutí ÚOHS vyplývá, že zadavatel je při stanovení lhůty pro podání nabídek povinen poskytnout všem potenciálním dodavatelům dostatečný prostor pro seznámení se se zadávacími podmínkami a pro přípravu nabídky.[3] V mnoha případech tedy minimální lhůta pro podání nabídek stanovená ZZVZ nemusí být a nebude dostatečně přiměřenou pro přípravu a podání nabídek.

Shrnutí

Hodlá-li zadavatel zkrátit na základě předběžného oznámení lhůtu pro podání nabídek, měl by věnovat maximální pozornost vyplňování formuláře předběžného oznámení. Obsah předběžného oznámení je stanoven přímo použitelným právním předpisem Evropské unie, a je tedy závazný pro okruh zadavatelů, kterých se dotýká.

Nevyplní-li zadavatel v předběžném oznámení informaci o zkrácení lhůty, není dle našeho názoru oprávněn lhůty v otevřeném nadlimitním řízení zkrátit. Pokud lhůtu již zkrátil, měl by přistoupit k nápravě. Nápravu je dle našeho názoru možné učinit před uplynutím zkrácené lhůty pro podání nabídek tak, že zadavatel stanoví novou lhůtu pro podání nabídek v rozsahu dle § 57 ZZVZ a zároveň v rozsahu přiměřeném pro přípravu a podání nabídek. A ke zveřejněnému předběžnému oznámení nebude nadále přihlížet.

Lhůta pro podání nabídek musí vždy a za každých okolností zohledňovat složitost přípravy nabídek a nesmí omezit možnost potenciálních dodavatelů podat své nabídky na plnění předmětu veřejné zakázky.