Problematikou provede Mgr. František Korbel, Ph.D., z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a Ing. Robert Piffl, poradce náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií

čtvrtek 18. února 2016 od 14,00 h.
hotel Jurys Inn (Sokolovská 11, Praha 8)

Předmětem tematického setkání bude problematika spojená s novou povinností zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který vyšel 14. 12. 2015 ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 7. 2016.

Zákon se dotkne značného množství povinných subjektů a jimi uzavíraných smluv s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč, jejichž stranou budou stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další právnické osoby. Následky porušení zákona se týkají i smluvních stran, které nejsou povinným subjektem, a třetích osob.

V rámci tematického setkání budou probrány tyto okruhy:

1. Zákon o registru smluv a jeho právní dopady: Principy smluvního práva a zveřejňování smluv, zákon o registru smluv, osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů, věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací, podpůrné použití informačního práva, způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění smluv, následky ne/uveřejnění smluv, společná a přechodná ustanovení, očekávané problémy a otázky praxe.

2. Praktická aplikace zákona a fungování registru smluv: Registr smluv, oprávnění smlouvy uveřejňovat, zda jsou nějaká doporučení ze strany MV ČR pro úpravu této povinnosti v rámci interních předpisů povinných subjektů, jakým způsobem budou smlouvy uveřejňovány a vkládány, jak uveřejňovat např. pozdější dodatky ke smlouvám, jak dlouho budou smlouvy v registru uveřejněny, je třeba uveřejnit dříve uzavřené, avšak dosud platné smlouvy, jak se bude postupovat v případě smluv, které pozbudou své platnosti, co bude průkazem uveřejnění smlouvy v registru ve vazbě na ust. § 6 a 7 předmětného zákona, zda bude možné provázat centrální registr smluv s elektronickými nástroji pro zadávání veřejných zakázek aj. 

Časové rozvržení semináře:

 1. Zákon o registru smluv a jeho právní dopady  14:00 – 15:30 h. 
Coffee break 15:30 – 15:50 h.
 2. Praktická aplikace zákona a fungování registru smluv  15:50  17:30 h.
Číše vína  17:30 – 18:00 h.

Registrace ukončena!

Členové AVZ mají vstup pro 1 osobu zdarma a vstup každé další osoby za účastnický poplatek 700,- Kč bez DPH.

Účastnický poplatek pro nečleny činí 1200,- Kč bez DPH / 1 osoba.