(19. 5. 2021; zdroj Ekonomickydenik.cz - Články) Ani prvním čtením v Poslanecké sněmovně stále neprošla novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Ta by měla vyjasnit některá pravidla a snížit administrativní zátěž. Pokud by změny nebyly schváleny, hrozí Česku sankce. „Tisk je navržen na pořad schůze od 25. května 2021, tisk je ovšem až na 96. místě v pořadí, není tak pravděpodobné, že by jej Poslanecká sněmovna stihla projednat,“ sdělil České justici mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

V Poslanecké sněmovně se v důsledku covidové pandemie vrší návrhy norem, které vláda poslancům zaslala před řadou měsíců. Přednostně se řeší legislativa a opatření, která se bezprostředně dotýkají současné zdravotní krize. Ostatní předpisy tak nabírají zpoždění. Česko má ale povinnost přijmout normy, ke kterým se zavázala v rámci EU. Na nutnost přijmout právě tzv. technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek upozornil poslance v minulosti přímo premiér Andrej Babiš.

Zadavatelé veřejných zakázek, ale i orgány dohlížející nad zadáváním veřejných zakázek novelu netrpělivě očekávají a slibují si zefektivnění procesu veřejné soutěže. S blížícím se termínem sněmovních voleb šance na projednání novely klesá.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová podle mluvčího resortu žádala o zařazení tisku jako pevného bodu jednání schůze sněmovny, aby bylo zajištěno jeho včasné projednání. Pokud novela neprojde do voleb, spadne návrh pod stůl. Změny ale bude muset projednat nová vláda a Poslanecká sněmovna co nejdříve.

Jedním z hlavních důvodů vypracování předmětné novely je odstranění nedostatků transpozice, které jsou Evropskou komisí České republice vytýkány prostřednictvím Odůvodněného stanoviska z listopadu 2019.

„Jedná se o dvě oblasti, a to problematiku stanovení předpokládané hodnoty v případě opakujících se, nebo trvajících veřejných zakázek, a problematiku ústní komunikace v zadávacích řízeních,“ vysvětluje Frček.

Jedním z cílů ministerstva je také zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel, snížení administrativní zátěže či možnost poskytnout dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zpřístupněním dokumentace v certifikovaném elektronickém nástroji, což také přispěje ke snížení administrativní náročnosti.

Jaké změny vláda navrhuje?

1) změny upřesňující transpozici zadávacích směrnic:

 • dochází k úpravě § 19 odst. 3, který reguluje způsob určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pravidelné povahy v případech, kdy je jednotková cena předmětu v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje plnění opakovaně podle svých aktuálních potřeb
 • upřesňují se pravidla pro písemnou komunikaci v zadávacím řízení, kdy je na základě odůvodněného stanoviska Evropské komise na několika místech výslovně vyžadováno předložení písemných dokumentů a ústní komunikace je v obecné rovině připuštěna pouze v případě nepodstatných sdělení

2) změny vedoucí ke zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel:

 • dochází k zpřesnění právní úpravy propojených institutů zadávací lhůty a jistoty, neboť jejich současná regulace se jeví být nepřiměřeně přísná, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že záruční listiny v případě složení jistoty formou bankovní záruky jsou již vystavovány v elektronické podobě
 • ve vztahu k předkládání dokladů prokazujících splnění kvalifikace – nebude nadále vyžadováno, aby byly vybraným dodavatelem vždy předloženy originály dokladů o jeho kvalifikaci
 • ve zjednodušeném režimu dochází k vyjasnění terminologie
 • zpřesnění úpravy prokazování splnění podmínek účasti u dodavatelů přistupujících do zavedeného dynamického nákupního systému
 • zpřesnění úpravy pro zadávání zakázek na základě rámcových dohod a v dynamickém nákupním systému

3) změny, které mají za cíl snížení administrativní zátěže:

 • zadavatel bude nově oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, nebude tak již tedy nutné takto zpřístupněnou dokumentaci Úřadu zasílat
 • zadavatel nebude muset vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci před uzavřením smlouvy

4) rozšíření práv účastníků:

 • účastníkům zadávacího řízení se umožňuje požadovat po zadavateli poskytnutí údajů z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení a údajů rozhodných pro posouzení délky zadávací lhůty

5) změny odstraňující nepřiměřenou přísnost právní úpravy:

 • umožnění uzavírat rámcové dohody i na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu, neboť pro omezení v tomto směru není dán žádný věcný důvod
 • je odstraňován 50% limit pro změnu smlouvy podle § 222 odst. 5 a 6, resp. hodnotu změny, neboť dostatečná limitace změny je již obsažena v § 222 odst. 9, kde je maximální možný nárůst ceny veřejné zakázky v důsledku změn podle § 222 odst. 5 a 6 limitován 30 %.

6) čistě formální změny opravující zjevné chyby, případně zjednodušující srozumitelnost textu:

 • jsou odstraňovány legislativně technické chyby a nedostatky, které však nemají žádný věcný dopad na práva a povinnosti adresátů dotčených norem