Nové sankce EU proti Rusku se vztahují i na zadávání či plnění veřejných zakázek 

Dovolujeme si informovat, že dne 8. 4. 2022 bylo přijata již pátá vlna sankcí proti Rusku, které mají dopad i do veřejných zakázek. 

Nařízením 2022/581 (platným od 8.4.2022) byl rozšířen seznam osob stanovených základním nařízením 269/2014, jichž se týkají sankce za agresi vůči Ukrajině. 

Nařízením Rady 2022/576 (platným od 9.4.2022) byla rozšířena omezující opatření vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a byl mj. zaveden nově článek 5k následujícího znění: 

1. Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi

Nařízení má okamžitou účinnost a zákazy uvedené v odstavci 1 se do 10. října 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022.
Text celého nařízení (včetně možných výjimek) lze nalézt pod odkazem zde: EUR-Lex - 32022R0576 - EN - EUR-Lex (europa.eu)