Burza práce

Ředitel České inspekce životního prostředí (dále jen "ČIŽP") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa

11003 odborný rada oddělení veřejných zakázek ředitelství ČIŽP v oboru služby Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

HLAVNÍ NÁPLŇ PRÁCE:

 • Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek;
 • Zodpovědnost za výkon práv a povinností zadavatele veřejných zakázek a zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejících právních předpisů;
 • Samostatné vedení a koordinace veřejných zakázek;
 • Evidence veřejných zakázek v Národním elektronickém nástroji (NEN);
 • Zajišťování veřejných zakázek malého rozsahu na nákup dodávek, služeb a stavebních prací;
 • Poskytování metodické a právní pomoci Oblastním inspektorátům ČIŽP;
 • Kompletní příprava zadávací i smluvní dokumentace;
 • Kontrola dodržování procesů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek;
 • Spolupráce při tvorbě služebních předpisů ředitele ČIŽP;
 • Spolupráce s ostatními odbornými útvary ČIŽP.
 • Státní zaměstnanec dále plní tyto úkoly:
  • Plnění úkolů souvisejících s výše uvedeným obsahem náplně činnosti přikázaných představenými.

POŽADUJEME:

 • Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
  • splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
    1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
    2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
    3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
    4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
    5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
    6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].

 NABÍZÍME:

 • Místem výkonu služby je Praha.

 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

 • Předpokládaným dnem nástupu do služby je 1. červenec 2022.

 • Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané v termínu do 16. 6. 2022, tj. v této lhůtě:

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9,
 • osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo
 • podané prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: zr5efbb).

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
 2. motivační dopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 11003 odborný rada oddělení veřejných zakázek ředitelství České inspekce životního prostředí (K23)“.

Podrobnější informace naleznete v příloze.