Problematika veřejných zakázek je stále velmi živá, proměnlivá a náročná na interpretaci i aplikaci. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (PF UK) a Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) proto otevírají od nového akademického roku čtyřsemestrální LL.M. kurz ve specializaci Veřejné zakázky. Výuka bude zaměřena na prohloubení znalostí a praktickou aplikaci zkušeností z veřejných zakázek. Do kurzu jsou zapojeni garanti nejen z PF UK a AVZ, ale i z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj. Redakce Advokátního deníku přizvala k rozhovoru  Tomáše Machurka, předsedu Výkonného výboru AVZ:

  • Proč veřejné zakázky a pro koho je kurz primárně určen?

Odpověď na otázku, proč zrovna veřejné zakázky, je zcela nabíledni. Přestože se na veřejné zakázky vynakládá v České republice ročně průměrně cca kolem 15 % HDP, přestože jde o obor, ve kterém se pohybují desetitisíce osob, a přestože řada z nich (zejména na té zadavatelské straně) nese na svých bedrech významnou odpovědnost, nevěnuje se vzdělávání v této oblasti stále potřebná pozornost. Ačkoliv se situace v poslední době zlepšuje – částečně i díky aktivitám naší asociace, zařazením výuky veřejných zakázek v rámci jedno, resp. výhledově dvousemestrálního předmětu na PF UK a i díky aktuální strategii MMR zaměřené mj. i na zvyšování profesionalizace osob pohybujících se v této oblasti – považovali jsme za vhodné vytvořit a odborné veřejnosti nabídnout tento jedinečný kurz.

Kurz je určen primárně osobám, kteří se pohybují v tomto oboru, jak říkáme v AVZ „zakázkářům“. Mohou se do něj přihlásit všichni bez ohledu na délku praxe, kteří mají zájem prohloubit a obohatit své znalosti a dovednosti. Bude se jednat jak o advokáty a advokátní koncipienty z advokátních kanceláří, které se zaměřují na veřejné zakázky či PPP projekty, tak i o další zakázkáře z nejrůznějších poradenských společností, ze zadavatelské (státní i samosprávné) sféry i „nabídkáře“ z dodavatelské sféry.

  • Na co bude ve výuce kladen důraz?

Stěžejní důraz je v kurzu kladen na praxi, tedy praktickou aplikaci právní úpravy při zohlednění relevantní tuzemské i evropské rozhodovací praxe. Žádné předčítání zákona, ale praktické ukázky, řešení modelových případů, odpovědi na aplikační či výkladové otázky, identifikace nejčastějších chyb a poskytnutí návodu, jak takovým chybám předcházet. A to vše v celé šíři a rozmanitosti veřejných zakázek a nákupních procesů. To je základní cíl, který jsme si vytyčili a který budeme s garanty jednotlivých tematických modulů v kurzu naplňovat.

  • Jaká bude obsahová náplň kurzu v rámci prezenční výuky?

Jde o čtyřsemestrální prezenční kurz, který bude rozdělen do 11 pečlivě volených tematických modulů. Poslední 12. modul bude mít podobu kolokvia k závěrečným pracím. Jednotlivé tematické moduly jsou tyto:

Modul 1 – Principy a plánování zadávacích postupů

Modul 2 – Komunikace v zadávacím procesu

Modul 3 – Zadávání jako kontraktační proces

Modul 4 – Kvalifikace

Modul 5 – Hodnocení

Modul 6 – Stavební veřejné zakázky

Modul 7 – Veřejné zakázky a IT

Modul 8 – Opakující se veřejné zakázky

Modul 9 – Rozhodovací praxe

Modul 10 – Ekonomické a soutěžní aspekty zadávání veřejných zakázek

Modul 11 – Vybraná specifická témata; ekonomické, auditní, finančně-kontrolní a trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek

Modul 12 – Kolokvium k závěrečným kvalifikačním pracím

  • Kdo povede výuku, jací odborníci, garanti?

Kurz jsme připravovali bezmála 1,5 roku a bylo nám jasné, že kvalita kurzu a jeho přidaná hodnota pro účastníky je odvislá od kvality a míry zkušeností garantů modulů. Proto jsme vybírali z odborníků, kteří představují absolutní špičky v daném oboru se zaměřením na konkrétní téma daného modulu. Abych náhodou na někoho nezapomněl, uvedu, že jde ve všech případech o obecně uznávané a oceňované odborníky z řad advokátů, akademické sféry, ÚOHS, MMR, zadavatelské či dodavatelské sféry. Jmenovitě se lze s garanty seznámit na webových stránkách AVZ.

  • Jaké jsou podmínky přijetí a účasti v kurzu LL.M.?

Jak již bylo řečeno, kurz je čtyřsemestrální, počínaje zimním semestrem akademického roku 2024/2025. Začínáme tedy již 11. října 2024. Přihlášku (formulář je ke stažení na uvedených webových stránkách) je potřebné podat nejpozději do 31. 8. 2024. Pro přihlášení je třeba uhradit kurzovné, které činí 40 000 Kč / semestr, a doložit ověřenou kopii diplomu o absolvování VŠ vzdělání na úrovni magisterského studijního programu. Na každý semestr připadají 3, maximálně 4 bloky prezenční výuky na Právnické fakultě UK v Praze, a to vždy v pátek odpoledne (14.00 hod. – 19.00 hod.) a v sobotu (9.00 hod. – 17.00 hod.).

  • Jak široké pole uplatnění najdou absolventi kurzu?

Absolventi kurzu, zejména tohoto prvního běhu, budou mít nespornou výhodu na trhu práce, neboť se jedná o jediný LL.M. kurz tohoto druhu v českém prostředí. S ohledem na nejširší tematické zaměření se absolventi kurzu uplatní v jakékoliv oblasti, kde jde o zadávání veřejných zakázek, resp. kde jde o veřejné nákupy v nejširším slova smyslu. Věřím, že kromě toho účastníci ale hlavně ocení fakt nově nabitých zkušeností, prohloubených dosavadních znalostí a seznámení s aktuálními i budoucími trendy v oboru, který má budoucnost.

Zdroj a celý článek naleznete na Advokátní deník online.