Praha 1. prosince 2020 – V odpoledních hodinách Poslanecká sněmovna ČR schválila zákony tzv. „odpadového balíčku“, a to v původním znění postoupeném Senátu. Tzn., že od 1. 1. nabude účinnosti dílčí novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákona č. 134/2016 Sb.; dále jen „ZZVZ“), která mezi zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ zařazuje principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovace.

Konkrétně se jedná o část X. zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „změnový zákon“). Návrh novely vzešel z pozměňovacího návrhu Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a tudíž předmětné části úpravy nepředcházela potřebná odborná a širší diskuse, potažmo meziresortní připomínkové řízení a s tím související zpracování důvodové zprávy k této novele.

Asociace pro veřejné zakázky, z.s., (dále jen „AVZ“) k dané problematice uspořádala v době projednání novely v legislativních orgánech kulatý stůl, kterého se zúčastnili zástupci zadavatelů (např. ŘSD, Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, za obce zástupce Svazu měst a obcí), MMR jako garant ZZVZ, MPSV jako garant sociálně odpovědného zadávání, ale i zástupci kontrolních orgánů ÚOHS a Centra pro regionální rozvoj České republiky, dohlížející na zadávání zakázek spolufinancovaných z evropských fondů. Přítomni byli též zástupci zákonodárného sboru, poslanec Ing. Martin Kolovratník a zástupci senátorů.

Z diskuse vyplynulo, že se jedná o zásadní změnu ZZVZ, jejímž primární motivací bylo prosadit principy odpovědného zadávání a inovací v běžné zadávací praxi. Již současné znění ZZVZ využití principů odpovědného zadávání umožňuje ve smyslu oprávnění zadavatele tyto principy v rámci zadávacích podmínek a zadávacího řízení uplatnit. Přesto se zatím koncept odpovědného zadávání prosazuje pozvolna zejména u větších zadavatelů a v zadávacích řízení, u nichž se předpokládá nižší míra zásahu kontrolních orgánů. Koncept a smysl odpovědného zadávání jako takový je všemi zúčastněnými aktéry podporován, avšak jako velmi problematický je nahlížen způsob přijetí, formulace (obsah) předmětné úpravy části X. změnového zákona, jakož i její dopady do zadavatelské praxe.

Konkrétně je do § 6 ZZVZ doplněn nový odstavec 4, dle kterého je zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ. Svůj postup je zadavatel navíc povinen řádně odůvodnit. V rámci § 28 ZZVZ je doplněno vysvětlení některých pojmů.

Novela tedy stanovuje velmi komplexně povinnost zadavatele, aby ve vztahu ke každé veřejné zakázce (včetně veřejné zakázky malého rozsahu, tzv. „VZMR“) zahájené po 1. 1. 2021 při přípravě zadávacích podmínek uvážil,

  1. zda je možné v ní uplatnit zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (pozn.: a to ke každému z těchto principů zvlášť) a
  2. zda je v rámci zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele uplatní,
    • v příp. že ano, pak proč a jakým způsobem,
    • v příp. že ne, pak proč ne.

 Jedná se o poměrně náročnou úvahu, na kterou ani zadavatelé, ani kontrolní orgány nejsou z důvodů výše uvedených dostatečně připraveni a řádně metodicky vybaveni.

MPSV prostřednictvím svého projektu Strategické zadávání veřejných zakázek na poli sociálně odpovědného zadávání již odvedlo velký kus záslužné práce a zpracovalo celou řadu podpůrných metodických materiálů a publikací, vycházelo při jejich zpracování především z konceptu zadavatele, který si dobrovolně volí OVZ ve vztahu k určitým typům veřejných zakázek a zadávacích řízení s ohledem na minimalizaci svých rizik, ekonomických a právních dopadů. V současné situaci MPSV ve spolupráci s AVZ, ke svým již vydaným metodikám, příkladům dobré praxe a vzorovým textacím, vydá v prosinci nový metodický balíček, který bude obsahovat i checklist aspektů odpovědného veřejného zadávání a video seminář. To vše by mělo subjektům veřejné správy i samosprávy pomoci v úspěšném naplnění požadavků zákona.

Předmětná úprava ZZVZ však jde svou koncepcí dál, neboť vedle zavedení nové povinnosti zakládá i právo dodavatele, domáhat se toho, aby zadavatel jeho výrobek či zboží nakoupil. Lze předpokládat, že rozřešení takové situace povede k řadě sporů a přezkumných a/nebo soudních řízení.

Je pravděpodobné, že i pro dodavatele je tato úprava tzv. bleskem z čistého nebe, avšak zkušenost ukazuje, že privátní sektor je nezřídka mnohem flexibilnější než sektor veřejný, a proto obstrukční chování ze strany dodavatelů v zadávacích řízeních v souvislosti s uplatněním principů odpovědného zadávání a inovací lze očekávat spíše dříve než později.

Vzhledem k brzké účinnosti předmětné novely od 1. 1. 2021, kdy na zadavatele dolehne svou plnou vahou, je třeba odborné veřejnosti co nejdříve nabídnout pomocnou ruku ve formě praktického návodu, jak s touto novou povinností pracovat. AVZ proto iniciuje společné jednání s MMR, MPSV, MŽP a ÚOHS s cílem takový stručný metodický návod zadavatelům co nejdříve poskytnout.

 Kontakt:

Natálie Polášková, Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

mobil: + 420 776 021 736,email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.