Staňte se členem

Výhody členství

SNADNÝ A BEZPLATNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Snadný a bezplatný přístup k informacím z oboru na jednom místě, ať už se jedná o monitoring tisku, rozhodnutí ÚOHS, informace týkající se legislativy v oblasti veřejných zakázek, informace z odborných platforem zabývajících se oblastí zadávání veřejných zakázek a další. Zvýhodněné možnosti využití aplikací usnadňujících a zefektivňujících zadávání veřejných zakázek.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ SE SPECIALISTY Z OBORU

Pravidelná setkání se specialisty z oboru, kteří sdílejí své know how, a výměna zkušeností mezi zadavateli, jakož i dalšími aktéry zadávacího procesu. Výhoda možnosti konzultací s předními odborníky. Přístup ke vzdělávacím a prezentačním materiálům zdarma. Neméně významná je příležitost podílet se na legislativním procesu a podobě legislativy v oblasti veřejného zadávání, především prostřednictvím možnosti připomínkování zákonů.

BEZPLATNÉ ČI ZVÝHODNĚNÉ VSTUPY NA SEMINÁŘE

Bezplatné či podstatně zvýhodněné vstupy na semináře a konference pořádané AVZ i jinými partnerskými organizacemi. Možnost kvalitního vzdělávání s garancí odbornosti v oblasti veřejných zakázek se zaměřením na praktickou aplikaci, interakci mezi zadavateli, možnost řešení aktuálních problémů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

PŘÍLEŽITOST PROPAGACE

Příležitost propagace vlastní firmy na webových stránkách a sociálních sítích AVZ a na akcích pořádaných AVZ. Možnost participace na partnerství s renomovanými organizacemi či autoritami působícími v oblasti veřejných zakázek (ÚOHS, MMR aj.). Záštitu nezávislé, kvalifikované a transparentní instituce.

PŘEHLED ČLENSKÝCH VÝHOD V DANÉM ROCE

PLÁN AKCÍ AVZ

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V AVZ

Přihláška ke členství

v Asociaci pro veřejné zakázky (Dále jen "AVZ") se sídlem Praha 3, Husitská 344/63, PSČ 130 00., IČ: 27032302, která je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. AVZ byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 17. května 2006.

Identifikační údaje zájemce

Chybné zadání
Chybné zadání
Chybné zadání
Chybné zadání

Postavení zájemce

Invalid Input

Kontaktní osoba

Chybné zadání
Chybné zadání
Chybné zadání
Invalid Input
Invalid Input

Členský příspěvek

Invalid Input

Platba za služby

Invalid Input

Vyjádření zájemce

Zájemce o členství v AVZ prohlašuje, že se seznámil s posláním, činností a Stanovami AVZ a že s nimi bezvýhradně podpisem této přihlášky souhlasí. Zájemce rovněž prohlašuje, že splňuje podmínky pro členství v AVZ, které jsou součástí této přihlášky. Zájemce určuje osobu uvedenou výše, jako osobu kontaktní pro záležitosti AVZ a stanoví, že tato osoba je oprávněna k jednání jménem zájemce ve věcech související s členstvím v AVZ, jakož i k výkonu práv, jež plynou zájemci z členství v AVZ. Zájemce se zavazuje, že v případě přijetí za člena AVZ bude jednat v souladu se stanovami AVZ. Zájemce si je vědom skutečnosti, že naplňování cílů AVZ je podmíněn dostatečným finančním krytím, jehož zdrojem jsou zejména členské příspěvky nebo platby za služby AVZ. Při tomto vědomí se zájemce zavazuje v případě přijetí za člena AVZ platit tyto členské příspěvky nebo platby za služby AVZ řádně a včas.

Invalid Input

Nemohou-li organizační složky České republiky, jako jsou ministerstva a ústřední orgány státní správy, zakládat ani vstupovat do spolků, s ohledem na ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje AVZ takto omezeným subjektům podílet se na činnosti AVZ ve shodné míře jako jejím členům, přičemž její služby užívají placenou formou podle zvláštních ujednání.