Pojištění profesní odpovědnosti administrátora VZ – nadstandard, nebo užitečná nezbytnost?

Administrátoři veřejných zakázek vykonávají svou činnost s vědomím rizika, že mohou třetím osobám způsobit újmu i přesto, že vyvíjejí maximální úsilí, aby tomu tak nebylo. Pro minimalizaci dopadu případných pochybení mohou využít vhodně nastavené pojištění profesní odpovědnosti, které kryje takové typy škod. Tento druh pojistného produktu však není na lokálním pojistném trhu příliš běžný a mnoho pojišťoven jej ve svém portfoliu nemá. To je mimo jiné způsobeno i absencí zákonného požadavku na povinné pojištění činnosti administrátora veřejných zakázek (oproti některým jiným profesím, např. advokáta, notáře, daňového poradce apod.), a to v situaci, kdy takovou činnost lze považovat za vysoce odbornou, vyžadující nezbytné profesní znalosti v dané oblasti. Pokud je takovýto typ pojištění k dispozici, nabízejí se obvykle velmi omezené limity pojistného plnění či omezený rozsah pojistné ochrany. Pro sjednání tohoto speciálního produktu je tedy vhodná konzultace s odborníkem – pojišťovacím makléřem, který má zkušenosti se sjednáváním podobných pojištění.

Administrátoři veřejných zakázek jsou odpovědní za správné a transparentní vedení zakázek včetně zadání, hodnocení nabídek, výběru dodavatelů, zajištění smluvních podmínek atd. Pokud by došlo k nesprávnému vedení zmíněného procesu, mohou administrátoři nést odpovědnost a mohou být vystaveni finančním nárokům na náhradu újmy ze strany poškozených například v následujících situacích: 

  • Nesprávně nastavená (s dopadem na další parametry zadávacího řízení) či účelově snížená předpokládaná hodnota zakázky
  • Zrušení zadávacího řízení z důvodu chybného nastavení zadávacích podmínek ze strany administrátora
  • Nedodržení zákonných lhůt
  • Uložení pokuty zadavateli ze strany ÚOHS z důvodu porušení zákonných ustanovení (ZZVZ) apod.

To vše samozřejmě v situacích, kdy lze dovodit odpovědnost administrátora za takové pochybení.


Správně nastavené pojištění účinně chrání administrátora i zadavatele

Pojištění profesní odpovědnosti administrátorů veřejných zakázek je tedy určeno ke krytí finančních nároků, které mohou vzniknout v důsledku pochybení administrátorů. Doporučujeme zadavatelům veřejných zakázek, aby od administrátorů veřejných zakázek vždy požadovali certifikát o pojištění profesní odpovědnosti (či jiný obdobný dokument) potvrzující sjednání krytí a jeho rozsah. Je přitom důležité dbát na správnost sjednaného rozsahu pojistného krytí. Administrátor by měl mít vhodně sjednané krytí profesní odpovědnosti, a nikoli pouze tzv. pojištění obecné odpovědnosti, které mnohdy nekryje (či kryje jen zčásti) čisté finanční škody, jejichž zahrnutí je pro tuto profesi stěžejní. V rámci rozsahu krytí nepodceňujte ani jednotlivé detaily možných výluk. Mnoho pojistitelů vylučuje škody spojené se zmeškáním zákonných lhůt či škody ve spojitosti s udělenými pokutami a penále. Častou výlukou jsou také újmy spojené s dotacemi a granty. Při jednání s pojistitelem proto vždy doporučujeme dbát na to, aby výluky obsažené v pojistných podmínkách nebyly limitující pro administrátorovu činnost a případnou výplatu pojistného plnění.

 

Konzultace parametrů pojištění s odborníkem

Přestože není pojištění profesní odpovědnosti dle českého právního řádu pro administrátory veřejných zakázek povinné, měli by administrátoři sjednání tohoto produktu zvážit. I s ohledem na skutečnost, že se jedná o finančně náročnější krytí nežli u běžně sjednávaného pojištění obecné odpovědnosti za újmu, doporučujeme vždy sjednání kvalitního pojistného produktu. Administrátor by si měl na pojistné smlouvě zvolit vhodný limit pojistného plnění, který bude odpovídat maximální možné újmě, kterou může třetí straně způsobit. Souběžně s limitem pojistného plnění by měl také zvážit vhodnou výši spoluúčasti a prodiskutovat rozsah nabízeného pojistného krytí, pokud možno, s oborníkem – ideálně zkušeným pojišťovacím makléřem, který zná nabídku pojistitelů na trhu a umí pomoci s nastavením parametrů pojištění dle potřeb konkrétního administrátora, případně zadavatele.

Dojde-li následně k pojistné události, kvalitní pojišťovací makléř pomůže s řešením této nepříjemné situace a provede svého klienta celým procesem likvidace. 

Společnosti WI-ASS ČR (společnost je součástí RENOMIA GROUP) se podařilo pro své klienty vyjednat exkluzivní podmínky pojištění profesní odpovědnosti administrátorů veřejných zakázek. Pokud budete mít zájem o bližší informace, nastavení pojistného krytí a zprostředkování pojištění, jsme Vám kdykoli ochotně k dispozici. Kontaktovat nás můžete například e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..