I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

1.1. Název: Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

1.2. Sídlo: Praha 3, Husitská 344/63, PSČ 130 00.

1.3. Asociace pro veřejné zakázky (dále jen „AVZ“) je spolkem subjektů působících v oblasti veřejných zakázek, který se aktivně podílí na rozvoji oblasti veřejných zakázek a prosazuje kvalifikovaný přístup k zadávání veřejných zakázek. Za tímto účelem AVZ sdružuje zadavatele veřejných zakázek (dále jen „zadavatelé“), dodavatele veřejných zakázek (dále jen „dodavatelé“), poradce i administrátory v oblasti veřejných zakázek (dále jen „poradci“), případně další subjekty, které mají vztah k veřejným zakázkám.

1.4. AVZ se může vnitřně členit na sekce (např. na sekci zadavatelů, sekci dodavatelů a sekci poradců). O zřízení sekcí, případně komisí či pracovních skupin, je oprávněn rozhodnout výkonný výbor AVZ.

II. POSLÁNÍ A ČINNOST AVZ

Článek 2

Posláním AVZ je:

2.1. Vytváření a podpora prostředí pro komunikaci, výměnu informací a spolupráci mezi členy AVZ, odbornou veřejností a subjekty zainteresovanými v oblasti veřejných zakázek.

2.2. Umožnění dialogu o veřejných zakázkách mezi veřejným a soukromým sektorem.

2.3. Zvyšování odbornosti a profesní kvalifikace členů AVZ.

2.4. Přispívání k pozitivnímu vnímání oblasti veřejných zakázek.

2.5. Kultivace prostředí veřejných zakázek, důraz na profesionalitu a etiku v oboru a podpora inovativních přístupů při zadávání veřejných zakázek.

 

Článek 3

V souladu s naplňováním svého poslání vyvíjí AVZ ve prospěch svých členů činnost:

3.1. Vytvořit a podporovat prostředí pro otevřenou komunikaci a výměnu informací o dění v oblasti veřejných zakázek.

3.2. Podporovat společné využívání informací a odborných schopností členů AVZ.

3.3. Provozovat informační portál o veřejných zakázkách v České republice jako jeden ze základních komunikačních zdrojů AVZ, který by se měl díky svému obsahu, zpracování a důvěryhodnosti stát nejvýznamnějším informačním portálem o veřejných zakázkách v České republice.

3.4. Zajišťovat komplexní monitoring informačních zdrojů a médií, pokud jde o oblast zadávacích řízení, veřejných zakázek, investic a podobně.

3.5. Vytvořit platformu pro komunikaci a spolupráci s autoritami v oblasti veřejných zakázek, zejména Ministerstvem pro místní rozvoj a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

3.6. Poskytovat uvedeným autoritám v oblasti veřejných zakázek kvalifikovanou zpětnou vazbu (zkušenosti z praxe, vývojové tendence apod.).

3.7. Umožnit veřejnému a soukromému sektoru oboustranný, nezávislý a odborný dialog o veřejných zakázkách, překonávat komunikační bariéru mezi účastníky zadávacího procesu, přispívat k odstranění nežádoucí jednostrannosti při zadávání veřejných zakázek.

3.8. Poskytnout prostor pro mediaci v případě vzniku sporů mezi jednotlivými účastníky při zadávání veřejných zakázek, působit jako zprostředkovatel smírného řešení.

3.9. Formulovat a sjednocovat odborné názory.

3.10. Vykonávat úlohu centra pro výměnu odborných znalostí a zkušeností v oblasti veřejných zakázek, získávat, zajišťovat a zpracovávat výklady, stanoviska, rozhodnutí správních a dalších orgánů, judikáty a odborné názory.

3.11. Definovat standardy kvality a kvalifikovanosti účastníků zadávacího řízení, vydávat osvědčení o závazku ke splnění takových standardů. Poskytovat členům AVZ metodické pokyny (ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, případně dalšími institucemi).

3.12. Zajišťovat sledování legislativního vývoje v oblasti veřejných zakázek, zajišťovat zpracování rozborů rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, soudů a dalších orgánů působících v oblasti veřejných zakázek a poskytovat výstupy z této činnosti členům AVZ. Podle potřeby zajišťovat rešerše zahraniční legislativy a judikatury z oblasti zadávání veřejných zakázek.

3.13. Zavést a prosazovat aplikaci nejlepší praxe při přípravě a realizaci zadávacích řízení.

3.14. Usilovat o zvyšování vážnosti oblasti veřejných zakázek, podporovat pozitivní prezentaci zadávání veřejných zakázek v médiích, usilovat o objektivizaci pohledu odborné veřejnosti na veřejné zakázky a na účastníky zadávacího řízení, přispívat k příznivému společenskému vnímání oblasti veřejných zakázek.

3.15. Aktivně se podílet na legislativním procesu v oblasti veřejných zakázek zejména formou zpracovávání podkladů, účasti v připomínkových řízeních, poskytování zpětné vazby subjektům účastnícím se na legislativním procesu.

3.16. Zajišťovat organizačně i odborně školení, konference, pracovní setkání i vícestranné schůzky, působit jako partner ostatním vzdělávacím agenturám, jejichž akce se dotýkají veřejných zakázek.

3.17. Poskytovat členům AVZ servis při přípravě a zajištění jejich účasti na zahraničních konferencích a odborných setkáních. Sledovat nejvýznamnější akce týkající se veřejného zadávání a informovat členy o jejich konání a termínu. Zpracovávat stručný výtah z obsahu uskutečněných akcí a předávat nezúčastněným členům AVZ příslušné podklady.

3.18. Pořádat veřejné akce s účastí zástupců státní správy a samosprávy, novinářů a odborné veřejnosti (příležitostné společenské akce, tiskové konference, snídaně s novináři apod.). K veřejným akcím mohou náležet i specifické projekty, jichž se AVZ stane garantem.

3.19. Sledovat nově vydávané knižní tituly a poskytovat členům AVZ anotace, odkazy a informace o možnosti jejich objednání. Zveřejňovat vlastní, převzaté i komerční recenze týkající se publikací v oblasti veřejného zadávání, zadávacích řízení, investic a dalších souvisejících témat.

3.20. Pomáhat odborníkům v oblasti veřejných zakázek s jejich uplatněním na pracovním trhu s ohledem na skutečnost, že profese těchto specialistů není pro tradiční personální agentury obvyklá.

3.21. Reprezentovat a propagovat aktivity AVZ.

3.22. Podporovat a přispívat k rozvoji oblasti koncesí a PPP projektů.

3.23. Podporovat elektronické zadávání veřejných zakázek zejména formou spolupráce při definování standardů, postupů a certifikace subjektů poskytujících služby elektronického zadávání.

3.24. Využívat dotace a jiné finanční programy k rozvoji AVZ (např. EU či jiných nadnárodních organizací).

3.25. Spolupracovat s dalšími subjekty, jejichž činnost se týká veřejných zakázek, zejména institucemi Evropské unie, svazy, komorami (např. Hospodářská komora ČR), dalšími asociacemi (např. Asociace pro rozvoj infrastruktury) a nevládními organizacemi (např. Transparency International).

 

III. ČLENSTVÍ V AVZ

Článek 4

4.1. O členství v AVZ se mohou ucházet fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli AVZ a splňují kritéria pro členství.

4.2. O přijetí za člena AVZ rozhoduje výkonný výbor AVZ na základě písemné přihlášky zájemce o členství. Výkonný výbor AVZ je oprávněn zájemce o členství v AVZ za člena AVZ nepřijmout. O přijetí či nepřijetí zájemce o členství za člena AVZ rozhoduje výkonný výbor AVZ většinou hlasů.

4.3. Členství vzniká ke dni účinnosti usnesení výkonného výboru AVZ o přijetí za člena AVZ.

4.4. Členství zaniká:

4.4.1. vystoupením člena písemným oznámením;

4.4.2. úmrtím člena;

4.4.3. u právnické osoby jejím zrušením;

4.4.4. zánikem AVZ;

4.4.5. nezaplacením členského příspěvku; členství v tomto případě zaniká k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nebyl ani v dodatečně stanovené lhůtě po marném uplynutí doby splatnosti zaplacen členský příspěvek podle čl. 16 těchto Stanov na příslušný kalendářní rok či pololetí;

4.4.6. vyloučením člena na základě rozhodnutí výkonného výboru AVZ.

4.5. Člen AVZ může vystoupit z AVZ bez jakéhokoliv omezení.

4.6. AVZ vede evidenci všech svých členů. Zápis nebo výmaz některého z členů AVZ je v kompetenci výkonného výboru AVZ.

4.7. O vyloučení člena dle čl. 4.4.6. může rozhodnout výkonný výbor AVZ na základě uvedených důvodů:

4.7.1. člen AVZ dlouhodobě a soustavně jedná v rozporu s posláním a cíli AVZ;

4.7.2. člen AVZ poškozuje dobré jméno AVZ;

4.7.3. člen AVZ závažně či opakovaně méně závažným způsobem poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v těchto Stanovách či jinak vyplývající z jeho členství v AVZ;

4.7.4. člen AVZ (jeho statutární orgán) byl pravomocně odsouzen za svou činnost / aktivity v oboru veřejných zakázek.

4.8. Členovi vyloučenému dle čl. 4.7. Stanov zanikne členství v AVZ dnem doručení usnesení o vyloučení. Tímto okamžikem zanikají veškerá práva a povinnosti člena AVZ uvedená v čl. 5 a 6 těchto Stanov.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ AVZ

Článek 5

Člen AVZ má v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Stanovami právo:

5.1. Podílet se na řízení a kontrole činnosti AVZ přímo nebo prostřednictvím volených orgánů.

5.2. Účastnit se všech zasedání orgánů AVZ, jichž je členem.

5.3. Volit orgány AVZ.

5.4. Být volen do orgánů AVZ.

5.5. Předkládat návrhy k projednání v orgánech AVZ, vznášet připomínky a dotazy na orgány AVZ.

5.6. Využívat veškeré výhody, které AVZ poskytuje svým členům.

5.7. Mít přístup k informacím o hospodaření AVZ.

Článek 6

Člen AVZ má tyto povinnosti:

6.1. Dodržovat Stanovy AVZ.

6.2. Aktivně se podílet na naplňování poslání AVZ.

6.3. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech AVZ, jichž je členem.

6.4. Platit řádně a včas členské příspěvky ve výši a způsobem stanoveným Stanovami. Členovi, který nezaplatí ve lhůtě splatnosti členský příspěvek, může být do doby jeho zaplacení odepřen přístup k výhodám vyplývajícím z členství v AVZ.

V. ORGÁNY AVZ

Článek 7

AVZ spravuje své záležitosti prostřednictvím těchto orgánů:

7.1. Shromáždění AVZ (dále jen „Shromáždění).

7.2. Výkonný výbor AVZ (dále jen „Výkonný výbor“).

7.3. Výkonný výbor může podle potřeby zřizovat na základě svého usnesení poradní nebo pomocné orgány.

Článek 8

8.1 Funkční období volených orgánů AVZ je 6 let.

8.2 Členové volených orgánů AVZ zůstávají po skončení funkčního období ve svých funkcích až do právoplatného zvolení nových orgánů.

Článek 9

9.1. Orgány AVZ jednají a rozhodují na zasedáních, na které musí být všichni členové orgánu pozváni alespoň 7 dní předem.

9.2. Orgány AVZ mohou přijímat rozhodnutí i mimo zasedání distanční formou. V takovém případě předseda či místopředseda Výkonného výboru, popř. jím pověřený výkonný ředitel AVZ, předloží návrh usnesení členům daného orgánu k vyjádření společně s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Návrh usnesení může být v tomto případě předložen členům daného orgánu i v elektronické podobě a hlasování o něm probíhá per rollam. Nevyjádří-li se člen příslušného orgánu ve lhůtě stanovené v návrhu usnesení, platí, že souhlasí. Výsledky hlasování oznámí předseda či místopředseda Výkonného výboru, popř. jím pověřený výkonný ředitel AVZ, všem členům daného orgánu. Usnesení je přijato, pokud s ním souhlasí většina, která se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících členům daného orgánu. Distanční či korespondenční formou může být realizována i volba členů voleného orgánu. Pravidla k provedení distanční volby stanoví Výkonný výbor.

9.3. Orgány AVZ jsou způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. Není-li Shromáždění ve stanovenou hodinu na stanoveném místě usnášeníschopné, koná se opakovaně na stejném místě o čtvrthodiny později se stejným programem jednání. Toto opakované Shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů příslušného orgánu.

9.4. K platnosti usnesení orgánu AVZ, včetně usnesení Shromáždění o přijetí Stanov, jejich změn a voleb orgánů AVZ, se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

9.5. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výkonného výboru. Podrobnosti o volbách a jednání orgánů AVZ může upravovat Volební a Jednací řád orgánů AVZ. Volební a Jednací řád AVZ schvaluje Výkonný výbor.

 

VI. SHROMÁŽDĚNÍ AVZ

Článek 10

10.1. Shromáždění tvoří všichni členové AVZ, kteří se tak přímo účastní na řízení a kontrole AVZ v rozsahu upraveném Stanovami.

10.2. Je-li členem AVZ právnická osoba, zúčastní se Shromáždění jedním svým zástupcem.

10.3. Shromáždění přísluší:

10.3.1. na základě podkladů zpracovaných Výkonným výborem schvalovat:

10.3.1.1. plán činnosti AVZ na 1 rok;

10.3.1.2. rozpočet AVZ;

10.3.1.3. pravidla hospodaření s majetkem AVZ;

10.3.1.4. účetní závěrku AVZ;

10.3.1.5. zřizování finančních fondů AVZ;

10.3.1.6. organizační strukturu AVZ;

10.3.2. přijímat a měnit stanovy AVZ;

10.3.3. volit a odvolávat členy orgánů AVZ;

10.3.4. poskytovat doporučení ke koncepčním otázkám;

10.3.5. poskytovat doporučení k Volebnímu a Jednacímu řádu orgánů AVZ, je-li schválen;

10.3.6. projednávat stížnosti členů AVZ na činnost volených orgánů AVZ a přijímat příslušná opatření;

10.3.7. rozhodovat o dalších otázkách, pokud tak určují Stanovy, nebo pokud si Shromáždění tyto otázky k rozhodování svým usnesením vyhradí.

Článek 11

11.1. Shromáždění svolává Výkonný výbor. Program jednání musí být uveden na pozvánkách pro všechny členy AVZ.

11.2. Shromáždění řídí pověřený člen Výkonného výboru, popř. výkonný ředitel AVZ.

11.3. Shromáždění je svoláváno Výkonným výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok Pozvánka na Shromáždění musí být odeslána členům AVZ nejméně 14 dnů před konáním Shromáždění. Výkonný výbor je povinen svolat Shromáždění rovněž na základě písemné žádosti alespoň jedné třetiny všech členů AVZ. Shromáždění musí být v tomto případě svoláno nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti. Možnost přijímat rozhodnutí mimo zasedání dle bodu 9.2. Stanov se v takovém případě uplatní obdobně.


VII. VÝKONNÝ VÝBOR

Článek 12

12.1. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem AVZ. Výkonný výbor řídí činnost AVZ, jedná jménem AVZ a rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny Stanovami nebo usnesením jinému orgánu AVZ. Zabezpečuje kontrolu a plnění usnesení Shromáždění. Pravidelně podává Shromáždění zprávy o své činnosti a o činnosti AVZ a odpovídá mu za svoji činnost. Výkonný výbor se řídí při své činnosti usneseními Shromáždění a platnými právními předpisy ČR.

12.2. Výkonný výbor je voleným orgánem AVZ. Výkonný výbor se skládá maximálně z 11 členů volených Shromážděním. V případě rovnosti hlasů u kandidátů na poslední volitelné místo se mezi nimi rozhodne losováním.

12.3. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu a až tři místopředsedy.

Článek 13

13.1. Výkonný výbor se schází podle potřeby, zpravidla minimálně jednou za dva měsíce, svolává jej předseda Výkonného výboru, popř. jím pověřený výkonný ředitel AVZ. O jednání Výkonného výboru se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda Výkonného výboru.

13.2. Při svém rozhodování se Výkonný výbor opírá o návrhy a připomínky členů AVZ.

13.3. Pro zabezpečení činnosti AVZ může Výkonný výbor v rámci schváleného rozpočtu zřizovat pracovní místa.

13.4. Výkonný výbor je oprávněn v rozsahu své působnosti vydávat k úpravě činnosti AVZ prováděcí předpisy. Prováděcí předpisy nesmějí být v rozporu se Stanovami a nesmějí upravovat záležitosti, které jsou Stanovami vyhrazeny k rozhodování jinému orgánu AVZ.


X. PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU

Článek 14

14.1. Za Výkonný výbor jedná navenek jménem AVZ vždy předseda, anebo místopředseda společně s jedním dalším členem Výkonného výboru.

14.2. Předseda Výkonného výboru organizuje a řídí jednání Výkonného výboru, jemuž odpovídá za výkon funkce; v jeho nepřítomnosti jej zastupuje některý z místopředsedů.

14.3. Předseda a místopředseda Výkonného výboru řídí a kontrolují práci sekretariátu AVZ, přičemž jsou oprávněni pověřit touto činností výkonného ředitele AVZ, který musí být v pracovně právním či jiném obdobném poměru k AVZ.


IX. HOSPODAŘENÍ AVZ

Článek 15

15.1. Zdroje majetku AVZ jsou zejména:

15.1.1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob;

15.1.2. dotace;

15.1.3. výnosy majetku;

15.1.4. příjmy z vlastní činnosti;

15.1.5. příjmy z reklamy;

15.1.6. členské příspěvky.

15.2. Za hospodaření AVZ odpovídá Výkonný výbor, který každoročně předkládá Shromáždění zprávu o hospodaření AVZ a účetní závěrky.

15.3. Hospodaření AVZ se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného Shromážděním. O hospodaření se vede evidence podle obecně závazných právních předpisů.

15.4. AVZ odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Jednotliví členové neručí za dluhy AVZ.


X. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Článek 16

16.1. Roční členský příspěvek činí 28 000,- Kč, pokud Výkonný výbor nestanoví v odůvodněných případech nižší členský příspěvek. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku dle bodu 16.3 Stanov činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč.

16.2. Člen AVZ je povinen uhradit členský příspěvek za příslušný kalendářní rok na účet AVZ nejpozději do 31. ledna předmětného kalendářního roku anebo dle splatnosti uvedené ve faktuře, stává-li se členem v průběhu roku.

16.3. Člen, který se stane členem AVZ ve druhé polovině kalendářního roku (tzn. kdykoliv po 1. 7.), zaplatí poměrnou část výše ročního členského příspěvku odpovídající pololetní výši členského příspěvku.

16.4. Po skončení členství se již zaplacený příspěvek nevrací.

XI. ZÁNIK AVZ

Článek 17

AVZ zaniká:

17.1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě usnesení Shromáždění;

17.2. pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

 

XII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 18

Tyto Stanovy byly projednány a změněny na Shromáždění AVZ dne 14. února 2023 a nabývají účinnosti ke dni 1. března 2023.

Za správnost odpovídá: Tomáš Machurek, předseda Výkonného výboru AVZ