Proběhlé akce

Fotografie z proběhlých událostí naleznete na našem Facebooku nebo ve fotogalerii.

Děkujeme Vám za účast na letošním 15. ročníku říjnové konference AVZ, která se uskutečnila ve dnech 19. a 20. října 2023 v hotelu Zámek Valeč

Veřejné zakázky aktuálně #konference2023 #AVZ

Účastníky přivítal ze  připraveného záznamu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a hned po něm úvodním slovem Tomáš Machurek, předseda Výkonného výboru AVZ. Příspěvky prvního dne přednesli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, AK Havel & Partners, Oživení, Compet Consult, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a KGS Legal. V rámci druhého dne prezentovali zástupci Centra pro regionální rozvoj, Ernst & Young, CZBIM i výkonná ředitelka AVZ Martina Šelejová. 

Zářijové setkání bylo zaměřeno na "Využití umělé inteligence (AI) ve veřejném zadávání". Jakým způsobem a do jaké míry ovlivní umělá inteligence zadávací proces? Může AI nahradit v určitých oblastech lidskou práci? Jak se připravit a využít potenciál, který AI nabízí? Kde jsou rizika využívání AI? Kdo nese odpovědnost za výstupy a měli bychom být "chytřejší", abychom dokázali AI "uhlídat" a zůstala dobrým sluhou (nikoliv špatným pánem)? Kdy můžeme čekat zásadní průlom v jejím využívání? 

S aktuálními trendy v oblasti AI a o tom, jak s AI zacházet, účastníky setkání Vás seznámili Ing. Barbora Brabcová ze společnosti Bebecon s.r.o., Jan Hubka ze společnosti Digitask a Mgr. Rasťo Koval´ ze společnosti Cequence.

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • čtvrtek 14. září 2023
 • 14:00 - 17:30

Asociace pro veřejné zakázky, z.s. uspořádala  již XI. ročník své pražské konference, která se uskutečnila ve Spojce Karlín.

Příspěvky přednesli zástupci MMR, ÚOHS, INDOC, HAVEL & PARTNERS, MT Legal, AVZ a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Děkujeme všem partnerům za podporu a účastníkům za účast a přátelskou atmosféru celé akce. 

Dubnové setkání bylo zaměřené na novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jaké změny čekají veřejné zadávání a které pozměňovací návrhy prošly schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a budou řešeny v Senátu Parlamentu ČR? Se schváleným zněním novely ZZVZ účastníky tematického setkání seznámili Mgr. Markéta Adámková z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Mgr. Pavel Herman z advokátní kanceláře MT Legal a Mgr. Mojmír Florian z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • čtvrtek 27. dubna 2023
 • 14:00 - 17:30

Ve středu 19. 4. 2023 jsme uspořádali 1. kulatý stůl k tématu BIM (navazující na "nultý" seznamovací). Tentokráte jsme se zaměřili na konkrétní prezentace již zrealizovaných projektů a diskusi o dalších možnostech podpory využívání metody BIM především při zadávání veřejných zakázek.

Kulatého stolu se zúčastnil předseda představenstva Odborné rady pro BIM (czBIM) Ing. Petr Matyáš, který účastníky seznámil s rekonstrukcí objektu Nekázanka kompletně realizovanou s pomocí metody BIM. Druhým představeným projektem byla dětská léčebna v Ostrově u Macochy, s níž účastníky seznámili zástupci veřejného zadavatele - Jihomoravského kraje - Mgr. Jakub Váňa a Ing. Alena Havlíčková. 

V pátek 31. 3. 2023 jsme uspořádali kulatý stůl navazující na témata řešená na prosincovém tematickém setkání - problematiku střetu zájmů, skutečných majitelů a uplatňování mezinárodních sankcí. 

Kulatý stůl zorganizovala AVZ ve spolupráci se společností Ernst & Young (člen AVZ) a v návaznosti na prosincové tematické setkání, které bylo věnováno uvedeným tématům a v jehož rámci zaznělo množství podnětů a dotazů, na něž se především zadavatelé veřejných zakázek snaží nalézat řešení a ne vždy si jsou jisti svými postupy a přístupy k problematice, obavy pak výrazněji panují v oblasti dotovaných veřejných zakázek.

Březnové tematické setkání se věnovalo multikriteriálnímu hodnocení a tomu, jak ve veřejných zakázkách ošetřit a zajistit kvalitu požadovaného a nabídnutého plnění. Je využívání vícekriteriálního hodnocení výhodné a jaké plnění přímo vybízí k jeho využívání? Zmínili jsme zákonnou úpravu hodnocení, rozebrali výhody i nevýhody jednotlivých způsobů hodnocení s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a seznámili účastníky s rozhodovací praxí ÚOHS u zakázek, v nichž bylo multikriteriální hodnocení využito, a to včetně hodnocení se subjektivně posuzovanými kritérii. Představeno bylo množství příkladů vícekriteriálního hodnocení zakázek ve zdravotnictví a také u zadavatele využívajícího metodu BVA. V rámci setkání vystoupila Mgr. Adéla Havlová, LL.M. nově působící na MMR, Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS), Mgr. Alena Ševčíková z nemocnice Nové Město na Moravě (i MPSV) a Mgr. Jiří Šimon z Technické správy komunikací hl. m. Prahy.      

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • čtvrtek 23. března 2023
 • 14:00 - 17:30

Dne 21. března 2023 od 10:00 do 15:00 hod. se uskutečnil další - již 9. - metodický den ÚOHS, na němž se podíleli zástupci Asociace pro veřejné zakázky a který se věnoval méně využívaným postupům ve veřejném zadávání se zaměřením na jednací prvky. Prezentovány byly předběžné tržní konzultace, zjednodušený režim a jednací řízení s uveřejněním.

V rámci metodického dne vystoupili společně s místopředsedkyní ÚOHS Markétou Dlouhou a řediteli Mojmírem FlorianemPetrem Vévodou zástupci AVZ, konkrétně předseda a členové Výkonného výboru Tomáš Machurek, Adéla Havlová, Jan Slezák, Pavlína Trhalová, Zdeněk Cvejn, Juraj Šefčík a výkonná ředitelka Martina Šelejová a také Zuzana Profousová

Program metodického dne naleznete v příloze tohoto příspěvku. 

Prezentace z metodického dne jsou uveřejněny na stránkách ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Metodické dny veřejného zadávání (uohs.cz)

Ve spolupráci se zástupci ÚOHS byly zodpovězeny a dne 25. 4. 2023 uveřejněny odpovědi na obdržené dotazy (na webu ÚOHS). Uvedený dokument (souhrn otázek a odpovědí) je uveden také v příloze k tomuto příspěvku.  

 

 

Dne 14. února 2023 se uskutečnilo pravidelné
Shromáždění členů AVZ

Únorové tematické setkání bylo věnováno problematice poddodavatelů v zadávacím řízení, ale také při plnění veřejné zakázky samotné. Pozornost byla zaměřena na zákonné ukotvení poddodavatelů v ZZVZ, kategorie poddodavatelůvyhrazená plnění i na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) související s problematikou. Diskutovalo se také o praktických problémech, které souvisí s využíváním poddodavatelů v zadávacím řízení, o možnostech nahrazení poddodavatele jiným poddodavatelem a také např. o povinnostech zadavatelů i dodavatelů souvisejících s aplikací mezinárodních sankcí a zjišťováním skutečných majitelů. Úvodem tematického setkání provedl JUDr. Vlastimil Fidler z Ministerstva pro místní rozvoj, o rozhodovací praxi ÚOHS hovořil Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS). V druhé půli tematického setkání byla pozornost věnována praktickým problémům s poddodavatelstvím spojeným, ale také možnostem pozitivního vlivu zadavatele na poddodavatelský řetězec, o tématech informovali Mgr. Zbyněk Pochmon, expert na sociálně odpovědné veřejné zadávání z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ing. Martina Bufková Rychecká ze společnosti Compet Consult. V závěru setkání proběhla panelová diskuse nad dotazy účastníků.    

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • úterý 14. února 2023
 • 14:00 - 17:30

V prosinci se uskutečnilo tematické setkání zaměřené na povinnosti související se zjišťováním absence střetu zájmů či zjišťováním skutečných majitelů a s problematikou aplikací mezinárodních sankcí (ekonomických i individuálních) uvalených nejen v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Úvodní příspěvek o zákonném rámci povinností pronesl JUDr. Vlastimil Fidler, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, své zkušenosti z praxe s aplikováním uvedených povinností předali účastníkům zástupci vysokých škol - veřejných zadavatelů (Ing. Vojtěch Malina - Univerzita Karlova,  Ing. Jiří Prokš - Vysoká škola chemicko-technologická, Bc. Radka Madarová, LL.M. - Jihočeská univerzita a Mgr. Iveta Farkačová - Mendelova univerzita), následně vystoupil s prezentací JUDr. Jiří Kapras (ředitel odboru střetu zájmů a boje proti korupci, Ministerstvo spravedlnosti), poté byly představeny nástroje DATLAB a CRIBIS napomáhající s dohledáváním vazeb a skutečných majitelů, závěrečné slovo pak měli Mgr. Stanislav Bureš a Mgr. Jaroslav Gramel, zástupci auditního orgánu Ministerstva financí.  

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • čtvrtek 8. prosince 2022
 • 14:00 - 17:30

Ve dnech 20. a 21. října 2022 se konal v hotelu Zámek Valeč již 14. ročník říjnové konference 

Veřejné zakázky aktuálně #konference2022 #AVZ

Příspěvky prvního dne přednesli zástupci MMR, ÚOHS, MT Legal, KŠB a úvodní slovo pronesl kromě předsedy Výkonného výboru AVZ Tomáše Machurka také předseda ÚOHS Petr Mlsna a náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová. Úvodní proslov ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše proběhl formou on-line připojení.

Setkáním zaměřeným na praktické příklady změn závazků ze smluv na veřejné zakázky, a to konkrétně v oborech stavebnictví a pojišťovnictví provedli Vladimír Studnička z Ministerstva pro místní rozvoj, zástupci Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky ve stavebnictví (Michaela Machálková, Marie Vebrová, Martin Ondroušek, Martin Vyklický), zástupci Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky v pojišťovnictví (Olga Ulrichová, Zdeněk Cvejn, Ondrej Čurilla) a závěr patřil diskusi a pokládání dotazů přednášejícím i zástupcům ÚOHS.  

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • středa 14. září 2022
 • 14:00 - 18:00

V úterý 28. 6. 2022 jsme uspořádali v Les Palais Art Hotel Prague náš "nultý" = seznamovací Kulatý stůl ke koncepci BIM. Seznamovací proto, že pozvání přijali specialisté a odborníci na BIM např. z ČVUT, ČKAIT, SPS, České agentury pro standardizaci, Ministerstva průmyslu a obchodu, HAVEL & PARTNERS, KAROLAS Legal, Nejvyššího kontrolního úřadu či Ministerstva pro místní rozvoj.

AVZ uspořádala dne 2. června 2022 již X. ročník pražské konference "Veřejné zakázky v proměnlivé době #konference2022 #AVZ", která se uskutečnila ve Spojce Karlín, Pernerova 697/35, Praha 8. 

Příspěvky přednesli zástupci MMR, spolku Oživení, HAVEL & PARTNERS, ŘSD, MT Legal, VUT Brno, MUNI, ČEPS, AK Chrenek, Kotrba, Tender Systems a PROEBIZ. 
Konference se uskutečnila pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a úvodní slovo k účastníkům přednesl předseda ÚOHS Petr Mlsna.  
Děkujeme všem partnerům za podporu a účastníkům za účast a přátelskou atmosféru celé akce. 

mmr cr rgb