V návaznosti na níže zmíněné Výkladové stanovisko ÚOHS a pro vyloučení všech pochybností vydalo dne 04.10.2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR") doplňující a návodnou metodickou tabulku pro lepší orientaci zadavatelů při počítání předmětných zákonných lhůt, tj.:

 (i) lhůty pro podání žádosti o účast/nabídky,

(ii) prodloužení lhůty zadavatelem pro podání žádosti o účast/nabídek,

(iii) prodloužení lhůty zadavatelem pro podání žádosti o účast/nabídek v okamžiku, kdy je již dotčena lhůta pro ukončení možnosti podat námitky,

(iv) lhůty pro Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 1 ZZVZ (resp. §144 odst. 2 ZZVZ), a

(v) lhůty související s prohlídkou místa plnění.  

Tabulka je dostupná zde  nebo je případně ke stažení v níže přiloženém dokumentu.

Zdroj:

https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/post/dopl%C5%88uj%C3%ADc%C3%AD-tabulka-mmr-k-v%C3%BDkladov%C3%A9mu-stanovisku-%C3%BAohs-k-242-odst-5-zzvz

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/

  

ÚOHS vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách

Z předmětného ustanovení plyne, že zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky lze podat nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt. Úřad zpracoval výkladové stanovisko, v němž podrobně vysvětluje, jakým způsobem mají veřejní zadavatelé uvedené ustanovení aplikovat. 

Předmětné stanovisko naleznete také v příloze tohoto příspěvku. 

(21. 7. 2023; zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách (uohs.cz)).