Dne 7. 12. 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Tato vyhláška nabude účinnosti od 1. února 2024.

Novou vyhlášku bylo nezbytné přijmout z důvodu implementace tzv. elektronických formulářů dle Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 („elektronické formuláře“), ve znění pozdějších právních předpisů.

Obsah vyhlášky rámcově odpovídá předchozí vyhlášce č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, přičemž cílem bylo vyjasnit některá sporná ustanovení, sjednotit a usnadnit aplikační praxi.

Klíčové změny oproti předchozí vyhlášce jsou následující:

  • úprava způsobu doručování formulářů s ohledem na aplikační praxi,
  • vymezení případů pro použití jednotlivých typů elektronických formulářů,
  • úprava uveřejňovacích pravidel pro veřejné zakázky v podlimitním režimu,
  • zapracování změny způsobu uveřejňování oprav údajů v již uveřejněných formulářích,
  • úprava rozsahu, členění a popisu struktury informací uveřejňovaných na profilu zadavatele.

Ustanovení týkající se strukturovaných informací uváděných na profilu zadavatele mají odloženou účinnost od 1. července 2024, aby měli provozovatelé profilů zadavatele dostatek času na úpravu svých informačních systémů. Ministerstvo pro místní rozvoj za tímto účelem uveřejní nová XSD schémata včetně metodického pokynu na internetové stránce https://isvz.nipez.cz/.

Úplné znění vyhlášky č. 345/2023 Sb. je k dispozici zde.

(Zdroj: Nová vyhláška upravující uveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz))