Aktuality

V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023 Sb. V rámci této legislativní změny došlo také k úpravě § 255 odst. 1 ZZVZ, který se týká stanovení výše kauce.

Vzhledem k tomu, že mohou v souvislosti s novelou vznikat určité nejasnosti v tom, jak kauci skládat, vydává Úřad následující stanovisko, v němž tuto problematiku vysvětluje.  

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb. 163 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
23/0123

Zdroj: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3666-stanovisko-uradu-k-novelizovanym-pravidlum-skladani-kauce-pri-podani-navrhu-dle-zzvz.html 

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. června 2023 schválila Výroční zprávu o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022.

V rámci zefektivnění práce Ministerstva pro místní rozvoj a jednání vlády byla Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2022 spojena s výroční zprávou o fungování Národního elektronického nástroje za rok 2022 a s informací o Strategii elektronizace zadávání VZ za rok 2022, resp. zprávu o vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Vládě tak byl předložen jeden materiál.

Ministerstvo pro místní rozvoj, v návaznosti na bod II. usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 418 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012, předložilo vládě Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2022.

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2022 a podává statistické informace
o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení či použitého základního hodnoticího kritéria, průměrné počty nabídek atd.).

Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ. V závěru Výroční zprávy jsou definovány hlavní cíle a trendy v oblasti veřejných zakázek pro následující období.

Zpráva rovněž obsahuje kapitolu věnovanou odpovědného zadávání. Předložením zprávy je tak naplněn i úkol z usnesení vlády č. 531/2017 předkládat vládě vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která byla zmíněným usnesením schválena.

Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň předkládá v tomto materiálu Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2022 na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

Zpráva o fungování národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2022 obsahuje především informace o:

  • činnosti MMR v oblasti správy NEN (školící činnost, nové funkční verze systému NEN atd.),
  • počtu subjektů a uživatelů využívajících NEN pro zadávání veřejných zakázek,
  • využívání uživatelské podpory systému NEN (počet dotazů na uživatelskou podporu ze strany uživatelů atd.).

Třetí částí předkládaného materiálu je informace o Strategii elektronizace zadávání VZ za rok 2022 předkládané na základě usnesení vlády ze dne 11. května 2022 č. 375 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030.

Výroční zpráva o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022

Výroční zpráva o elektronizaci a stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2022

Usnesení vlády ze dne 14. června 2023 č. 424 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022

Usnesení vlády ze dne 14. června 2023 č. 424 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022

 

Zdroj: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/vlada-schvalila-vyrocni-zpravu-o-elektronizaci-a-stavu-verejnych-zakazek-za-rok-2022/ 

Nová právní úprava lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Ve Sbírce zákonů byla dne 16. června 2023 pod číslem 166 vyhlášena vládní novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ a „Novela“). K vládnímu návrhu Novely byl v průběhu projednávání předložen pozměňovací návrh poslanců Karla Haase a Marka Bendy č. 1351 ze dne 29. 9. 2022 (dále jen „Pozměňovací návrh“), jenž byl přijat a jehož obsah je rozebrán v odkazovaném článku. 

ÚOHS vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách

Z předmětného ustanovení plyne, že zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky lze podat nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt. Úřad zpracoval výkladové stanovisko, v němž podrobně vysvětluje, jakým způsobem mají veřejní zadavatelé uvedené ustanovení aplikovat. 

Předmětné stanovisko naleznete také v příloze tohoto příspěvku. 

(21. 7. 2023; zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách (uohs.cz)).  

Novela ZZVZ nabyla účinnosti 16. 7. 2023 
V příloze naleznete úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek 
V souvislosti s novelou ZZVZ byly také aktualizovány metodiky k zákonu, které naleznete pod uvedeným odkazem: Aktualizace metodik k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s novelou - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)
 
Přílohy:
Download this file (ZZVZ-od-16.-7.-2023 (1).pdf)Úplné znění ZZVZ k 16. 7. 2023[ ]2607 kB

Vláda schválila věcný záměr zákona o BIM, který má za cíl prosazovat digitalizaci v českém stavebnictví. Návrh paragrafového znění zákona bude zpracován do konce roku a vymezí pojmy a povinnosti spojené s používáním metody BIM. Povinnost používat BIM budou mít subjekty, které hospodaří s majetkem České republiky a vyšší územní samosprávné celky.

(4.7.2023; zdroj: https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-vecny-zamer-zakona-o-bim-schvalen.html).  

Doporučení členů pracovní skupiny k uplatňování požadavků na prokázání zákonných povinností při pořizování / zadávání ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ a souvisejících služeb ve veřejných zakázkách

Členové pracovní skupiny identifikovali jako jedno z diskutabilních témat uplatňování požadavků (zákonných či souvisejících) v zadávací dokumentaci při pořizování zdravotnických prostředků. Za tímto účelem byl pro členy pracovní skupiny zrealizován seminář věnovaný této oblasti vedený externím hostem - Mgr. Janem Zahálkou.  

Pojištění profesní odpovědnosti administrátora VZ – nadstandard, nebo užitečná nezbytnost?

Administrátoři veřejných zakázek vykonávají svou činnost s vědomím rizika, že mohou třetím osobám způsobit újmu i přesto, že vyvíjejí maximální úsilí, aby tomu tak nebylo. Pro minimalizaci dopadu případných pochybení mohou využít vhodně nastavené pojištění profesní odpovědnosti, které kryje takové typy škod. Tento druh pojistného produktu však není na lokálním pojistném trhu příliš běžný a mnoho pojišťoven jej ve svém portfoliu nemá. To je mimo jiné způsobeno i absencí zákonného požadavku na povinné pojištění činnosti administrátora veřejných zakázek (oproti některým jiným profesím, např. advokáta, notáře, daňového poradce apod.), a to v situaci, kdy takovou činnost lze považovat za vysoce odbornou, vyžadující nezbytné profesní znalosti v dané oblasti. Pokud je takovýto typ pojištění k dispozici, nabízejí se obvykle velmi omezené limity pojistného plnění či omezený rozsah pojistné ochrany. Pro sjednání tohoto speciálního produktu je tedy vhodná konzultace s odborníkem – pojišťovacím makléřem, který má zkušenosti se sjednáváním podobných pojištění.

(12.5. 2023; zdroj Právnického Oscara si letos z Brna odváží osm osobností české justice - Advokacie - Advokátní deník (advokatnidenik.cz)To, co je Oscar pro profesionály ve filmovém světě, to je cena svatého Yva pro právníky. Alespoň tak to vnímá Mgr. Tomáš Machurek, jeden z osmi výjimečných zástupců českého práva, kteří v pátek 12. května 2023 převzali v brněnském hotelu International v průběhu slavnostního galavečera celojustiční soutěže Právník roku, pořádané Českou advokátní komorou a mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ, skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právnických profesí.

Na Portále o veřejných zakázkách bylo dnešního dne uveřejněno společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství ke způsobu stanovení předpokládané hodnoty pravidelně pořizovaných potravin.

Na přípravě stanoviska se podíleli členové Výkonného výboru AVZ a zaslanými podněty v rámci přípravy přispěli i členové AVZ, jimž tímto zároveň děkujeme za cenné praktické postřehy.

(25. 4. 2023; zdroj Potraviny stejného druhu podle společného stanoviska MMR a MZE - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)

Je nás 100!!! - vlastně už 101 ;-)

Koncem minulého týdne se nám do AVZ registrovali hned 3 noví členové, prostřední z nich je členem s pořadovým číslem 100 a jedná se o Mendelovu univerzitu v Brně, které tímto k dosažení milníku gratulujeme! Po schválení nových členů Výkonným výborem je tedy k dnešnímu dni aktuální počet členů AVZ 101.

Každý člen je pro nás závazkem a vážíme si jak členů stávajících, z nichž někteří s námi "zakázkovou káru" táhnou již 17. rokem, překonali s námi dvouleté převážně on-line období a nyní pokračují v rozvíjení i nových aktivit AVZ, tak členů nových, kteří se k nám připojují a projevují tím svou motivaci pro zvyšování odbornosti, profesionalitu, dialog, kultivaci i osvětu v tomto ne příliš populárním oboru. Jsme tu pro Vás, děkujeme, že jste s námi. 

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil správnost rozhodnutí prvního stupně ve věci zadávacího řízení „Zajištění ICT odborné role 36“, které zadával státní podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb. V rozhodnutí je řešena zejména otázka využití dynamického nákupního systému pro uzavření rámcové dohody i vhodnost tohoto systému pro nákup IT služeb.

Uveřejňujeme plán akcí AVZ pro letošní rok aktualizovaný v únoru 2023

 

Přílohy:
Download this file (Plán_akcí AVZ_2023_final_aktualizace0223.pdf)Plán akcí AVZ 2023[ ]245 kB

(16. 1. 2023; zdroj Veřejné stavební zakázky dosáhly loni stejné hodnoty jako v roce 2021 - ESTAV.cz) Hodnota veřejných stavebních zakázek byla loni prakticky stejná jako v roce 2021. Veřejní investoři zadali v roce 2022 stavebním firmám práci v hodnotě 235,3 miliardy korun, což je meziroční pokles o 0,2 procenta, přičemž u zakázek na pozemní stavby vzrostla o 2,1 procenta a u inženýrských staveb o procento klesla. 

(3. 1. 2023; zdroj Více než tři sta staveb je v ohrožení. Ministerstvo zavádí metodiku, jak zohlednit drastický nárůst cen - Česká justice (ceska-justice.cz)) Ministerstvo dopravy vyhovělo zhotovitelům velkých staveb a zavádí metodiku, která umožní firmám bez inflační doložky ve smlouvě zohlednit růst cen za dopravní a vodní stavby v ceně účtované složkám státu. Týká se to staveb s cenou vyšší než 6 milionů s DPH. Referenční událost je vpád Ruska na Ukrajinu. Firmy musí výpočty prokázat, že materiál nepořídí za cenu před 24. února 2022 a že nemohly novou cenu předvídat. Bez kompenzací není možné dokončit 350 kontraktů. Ke zdražení vedla opatření vlád v pandemii i úbytek lidí kvůli válce.