Aktuality

(3. 1. 2023; zdroj Více než tři sta staveb je v ohrožení. Ministerstvo zavádí metodiku, jak zohlednit drastický nárůst cen - Česká justice (ceska-justice.cz)) Ministerstvo dopravy vyhovělo zhotovitelům velkých staveb a zavádí metodiku, která umožní firmám bez inflační doložky ve smlouvě zohlednit růst cen za dopravní a vodní stavby v ceně účtované složkám státu. Týká se to staveb s cenou vyšší než 6 milionů s DPH. Referenční událost je vpád Ruska na Ukrajinu. Firmy musí výpočty prokázat, že materiál nepořídí za cenu před 24. února 2022 a že nemohly novou cenu předvídat. Bez kompenzací není možné dokončit 350 kontraktů. Ke zdražení vedla opatření vlád v pandemii i úbytek lidí kvůli válce.

Pracovní skupina AVZ – Veřejné zakázky kofinancované z dotačních titulů a evropských fondů

PREAMBULE

k materiálu obsahujícímu nejčastější pochybení ZZVZ v realizační fázi VZ optikou ŘO vztahující se ke změně závazků ze smlouvy na VZ

Vzhledem k celkem rigidní právní úpravě zadávání veřejných zakázek věnují zadavatelé zadávacímu procesu poměrně velkou pozornost. Je však třeba mít na paměti, že zadáním veřejné zakázky starosti zadavatele nekončí. Samotné realizaci veřejné zakázky by měl zadavatel věnovat minimálně stejnou péči a to, ať už z důvodu získání kvalitního a včasného plnění (což je ostatně samotným cílem zadávacího řízení), tak i z důvodu zajištění plnění veřejné zakázky dle smlouvy a dle právních předpisů. Není žádným tajemstvím, že i realizace veřejné zakázky podléhá právní úpravě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“ nebo „zákon“), primárně ukotvené v § 222 ZZVZ.

Zadavatel by měl tedy nastavit, ať už v rámci své organizační struktury nebo v rámci projektového managementu, takové kontrolní mechanismy, které zajistí, že plnění veřejné zakázky probíhá dle zadávacích podmínek, resp. dle smlouvy a v rámci mezí daných zákonem.

(21. 12. 2022; zdroj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Úřad publikoval metodický dokument k objasňování a doplňování nabídek v zadávacích řízeních (uohs.cz)) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval metodický dokument k aplikaci ustanovení § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek z hlediska své aktuální rozhodovací praxe. Uvedené ustanovení zákona obsahuje pravidla pro objasnění či doplnění informací poskytovaných v průběhu zadávacího řízení jeho účastníky zadavateli.

(12. 12. 2022; zdroj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Společné stanovisko ÚOHS a MMR k výkladu „stáří“ referenčních zakázek (uohs.cz)) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj zaujaly společné výkladové stanovisko k problematice výkladu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který stanovuje „stáří“ referenčních zakázek.

(25. 11. 2022; zdroj SD EU rozhodl o výkladu některých ustanovení směrnice proti praní peněz - Judikatura - Advokátní deník (advokatnidenik.cz)) Soudní dvůr EU zveřejnil dne 22. listopadu svůj rozsudek ve spojených věcech C-37/20 | Luxembourg Business Registers a C-601/20 | Sovim, podle něhož platí, že ustanovení, podle něhož musí být informace o skutečných majitelích společností zapsaných v rejstříku na území členských států vždy k dispozici jakékoli osobě z široké veřejnosti, je neplatné.

(21. 11. 2022; zdroj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Předseda Úřadu zmírnil výklad zákona ohledně bankovních záruk (uohs.cz)) Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zmírnil svým nedávným druhoinstančním rozhodnutím výklad zákona o zadávání veřejných zakázek ohledně bankovních záruk požadovaných v zadávacích řízeních.

Výsledky letošního 15. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku (pravnickafirmaroku.cz), kterou pořádá spol. EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti České republiky, byly slavnostně vyhlášeny 7. 11. 2022 na Žofíně.

Jsme hrdí na naše členy, kteří se v kategorii VEŘEJNÉ ZAKÁZKY umístili na předních místech:

 • Vítězem kategorie VEŘEJNÉ ZAKÁZKY se stala ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
 • mezi velmi doporučovanými kancelářemi se umístily (řazeno abecedně):
  • act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.,
  • Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS
  • Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.
  • CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář,
  • HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář
  • MT Legal s.r.o., advokátní kancelář,
 • mezi dalšími doporučovanými též
  • HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.

Vítězi i všem umístěným srdečně gratulujeme!

(13. 10. 2022) Ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR nabízíme možnost zapojení se do výzkumného projektu „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení“, který je realizován ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti (Oddělení boje proti korupci), jakožto aplikačním garantem, a za podpory Technologické agentury ČR.

(2. 9. 2022; zdroj Tisk 253 ve Sbírce zákonů (psp.cz)) Dne 1. září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). 

(6. 9. 2022) Představujeme Vám materiál zpracovaný kolektivem Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky ve stavebnictví obsahující zatřídění změn závazků ze smluv na veřejné zakázky pod konkrétní ustanovení  § 222 ZZVZ. Součástí dokumentu je i preambule popisující záměr příslušného materiálu, kterou níže citujeme.  Materiál je přílohou tohoto příspěvku.