Aktuality

Nejvyšší soud v minulém roce vydal zajímavý rozsudek v oblasti náhrady škody, který se týká práva veřejného zadávání, resp. oblasti veřejných zakázek. Jak bude podrobně popsáno níže, houževnatá obrana dodavatele v dané věci přináší určité vyjasnění problematiky odpovědnosti zadavatele při neoprávněném vylučování dodavatelů ze zadávacího řízení v občanskoprávní rovině, tedy při uplatňování nároků dodavatelů mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodické doporučení k výkladu § 11 a § 12 ZZVZ (vertikální a horizontální spolupráce) dle aktuální právní úpravy po novele č. 166/2023 Sb., kterou byla upravena definice státu – České republiky jako veřejného zadavatele. V rámci přípravy doporučení byli zástupci AVZ součástí připomínkového řízení a diskuse o obsahu doporučení. 

Metodiku naleznete zde, nebo v příloze.

Dlouho očekávaná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ či „zákon“), nabyla účinnosti dne 16.7.2023 (zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se prakticky o první přímou novelu ZZVZ, která tak zohledňuje praktické zkušenosti zadavatelů, dodavatelů, připomínky Evropské komise a rovněž také podněty a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), získané po dobu platnosti a účinnosti ZZVZ. 

Po souhrnech rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a zdravotnictví vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další sborník rozhodnutí, tentokrát týkajících se stavebních veřejných zakázek.
 
V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023 Sb. V rámci této legislativní změny došlo také k úpravě § 255 odst. 1 ZZVZ, který se týká stanovení výše kauce.

Vzhledem k tomu, že mohou v souvislosti s novelou vznikat určité nejasnosti v tom, jak kauci skládat, vydává Úřad následující stanovisko, v němž tuto problematiku vysvětluje.  

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb. 163 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
23/0123

Zdroj: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3666-stanovisko-uradu-k-novelizovanym-pravidlum-skladani-kauce-pri-podani-navrhu-dle-zzvz.html 

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. června 2023 schválila Výroční zprávu o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022.

V rámci zefektivnění práce Ministerstva pro místní rozvoj a jednání vlády byla Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2022 spojena s výroční zprávou o fungování Národního elektronického nástroje za rok 2022 a s informací o Strategii elektronizace zadávání VZ za rok 2022, resp. zprávu o vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Vládě tak byl předložen jeden materiál. 

Nová právní úprava lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Ve Sbírce zákonů byla dne 16. června 2023 pod číslem 166 vyhlášena vládní novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ a „Novela“). K vládnímu návrhu Novely byl v průběhu projednávání předložen pozměňovací návrh poslanců Karla Haase a Marka Bendy č. 1351 ze dne 29. 9. 2022 (dále jen „Pozměňovací návrh“), jenž byl přijat a jehož obsah je rozebrán v odkazovaném článku. 

V návaznosti na níže zmíněné Výkladové stanovisko ÚOHS a pro vyloučení všech pochybností vydalo dne 04.10.2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR") doplňující a návodnou metodickou tabulku pro lepší orientaci zadavatelů při počítání předmětných zákonných lhůt, tj.:

 (i) lhůty pro podání žádosti o účast/nabídky,

(ii) prodloužení lhůty zadavatelem pro podání žádosti o účast/nabídek,

(iii) prodloužení lhůty zadavatelem pro podání žádosti o účast/nabídek v okamžiku, kdy je již dotčena lhůta pro ukončení možnosti podat námitky,

(iv) lhůty pro Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 1 ZZVZ (resp. §144 odst. 2 ZZVZ), a

(v) lhůty související s prohlídkou místa plnění.  

Novela ZZVZ nabyla účinnosti 16. 7. 2023 
V příloze naleznete úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek 
V souvislosti s novelou ZZVZ byly také aktualizovány metodiky k zákonu, které naleznete pod uvedeným odkazem: Aktualizace metodik k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s novelou - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)
 
Přílohy:
Download this file (ZZVZ-od-16.-7.-2023 (1).pdf)Úplné znění ZZVZ k 16. 7. 2023[ ]2607 kB

Vláda schválila věcný záměr zákona o BIM, který má za cíl prosazovat digitalizaci v českém stavebnictví. Návrh paragrafového znění zákona bude zpracován do konce roku a vymezí pojmy a povinnosti spojené s používáním metody BIM. Povinnost používat BIM budou mít subjekty, které hospodaří s majetkem České republiky a vyšší územní samosprávné celky.

(4.7.2023; zdroj: https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-vecny-zamer-zakona-o-bim-schvalen.html).