Aktuality

Dlouho očekávaná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ či „zákon“), nabyla účinnosti dne 16.7.2023 (zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se prakticky o první přímou novelu ZZVZ, která tak zohledňuje praktické zkušenosti zadavatelů, dodavatelů, připomínky Evropské komise a rovněž také podněty a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), získané po dobu platnosti a účinnosti ZZVZ. 

Po souhrnech rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a zdravotnictví vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další sborník rozhodnutí, tentokrát týkajících se stavebních veřejných zakázek.
 
V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023 Sb. V rámci této legislativní změny došlo také k úpravě § 255 odst. 1 ZZVZ, který se týká stanovení výše kauce.

Vzhledem k tomu, že mohou v souvislosti s novelou vznikat určité nejasnosti v tom, jak kauci skládat, vydává Úřad následující stanovisko, v němž tuto problematiku vysvětluje.  

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb. 163 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
23/0123

Zdroj: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3666-stanovisko-uradu-k-novelizovanym-pravidlum-skladani-kauce-pri-podani-navrhu-dle-zzvz.html 

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. června 2023 schválila Výroční zprávu o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022.

V rámci zefektivnění práce Ministerstva pro místní rozvoj a jednání vlády byla Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2022 spojena s výroční zprávou o fungování Národního elektronického nástroje za rok 2022 a s informací o Strategii elektronizace zadávání VZ za rok 2022, resp. zprávu o vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Vládě tak byl předložen jeden materiál. 

Nová právní úprava lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Ve Sbírce zákonů byla dne 16. června 2023 pod číslem 166 vyhlášena vládní novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ a „Novela“). K vládnímu návrhu Novely byl v průběhu projednávání předložen pozměňovací návrh poslanců Karla Haase a Marka Bendy č. 1351 ze dne 29. 9. 2022 (dále jen „Pozměňovací návrh“), jenž byl přijat a jehož obsah je rozebrán v odkazovaném článku. 

V návaznosti na níže zmíněné Výkladové stanovisko ÚOHS a pro vyloučení všech pochybností vydalo dne 04.10.2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR") doplňující a návodnou metodickou tabulku pro lepší orientaci zadavatelů při počítání předmětných zákonných lhůt, tj.:

 (i) lhůty pro podání žádosti o účast/nabídky,

(ii) prodloužení lhůty zadavatelem pro podání žádosti o účast/nabídek,

(iii) prodloužení lhůty zadavatelem pro podání žádosti o účast/nabídek v okamžiku, kdy je již dotčena lhůta pro ukončení možnosti podat námitky,

(iv) lhůty pro Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 1 ZZVZ (resp. §144 odst. 2 ZZVZ), a

(v) lhůty související s prohlídkou místa plnění.  

Novela ZZVZ nabyla účinnosti 16. 7. 2023 
V příloze naleznete úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek 
V souvislosti s novelou ZZVZ byly také aktualizovány metodiky k zákonu, které naleznete pod uvedeným odkazem: Aktualizace metodik k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s novelou - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)
 
Přílohy:
Download this file (ZZVZ-od-16.-7.-2023 (1).pdf)Úplné znění ZZVZ k 16. 7. 2023[ ]2607 kB

Vláda schválila věcný záměr zákona o BIM, který má za cíl prosazovat digitalizaci v českém stavebnictví. Návrh paragrafového znění zákona bude zpracován do konce roku a vymezí pojmy a povinnosti spojené s používáním metody BIM. Povinnost používat BIM budou mít subjekty, které hospodaří s majetkem České republiky a vyšší územní samosprávné celky.

(4.7.2023; zdroj: https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-vecny-zamer-zakona-o-bim-schvalen.html).  

Doporučení členů pracovní skupiny k uplatňování požadavků na prokázání zákonných povinností při pořizování / zadávání ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ a souvisejících služeb ve veřejných zakázkách

Členové pracovní skupiny identifikovali jako jedno z diskutabilních témat uplatňování požadavků (zákonných či souvisejících) v zadávací dokumentaci při pořizování zdravotnických prostředků. Za tímto účelem byl pro členy pracovní skupiny zrealizován seminář věnovaný této oblasti vedený externím hostem - Mgr. Janem Zahálkou.  

Pojištění profesní odpovědnosti administrátora VZ – nadstandard, nebo užitečná nezbytnost?

Administrátoři veřejných zakázek vykonávají svou činnost s vědomím rizika, že mohou třetím osobám způsobit újmu i přesto, že vyvíjejí maximální úsilí, aby tomu tak nebylo. Pro minimalizaci dopadu případných pochybení mohou využít vhodně nastavené pojištění profesní odpovědnosti, které kryje takové typy škod. Tento druh pojistného produktu však není na lokálním pojistném trhu příliš běžný a mnoho pojišťoven jej ve svém portfoliu nemá. To je mimo jiné způsobeno i absencí zákonného požadavku na povinné pojištění činnosti administrátora veřejných zakázek (oproti některým jiným profesím, např. advokáta, notáře, daňového poradce apod.), a to v situaci, kdy takovou činnost lze považovat za vysoce odbornou, vyžadující nezbytné profesní znalosti v dané oblasti. Pokud je takovýto typ pojištění k dispozici, nabízejí se obvykle velmi omezené limity pojistného plnění či omezený rozsah pojistné ochrany. Pro sjednání tohoto speciálního produktu je tedy vhodná konzultace s odborníkem – pojišťovacím makléřem, který má zkušenosti se sjednáváním podobných pojištění.