Aktuality

V návaznosti na níže zmíněné Výkladové stanovisko ÚOHS a pro vyloučení všech pochybností vydalo dne 04.10.2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR") doplňující a návodnou metodickou tabulku pro lepší orientaci zadavatelů při počítání předmětných zákonných lhůt, tj.:

 (i) lhůty pro podání žádosti o účast/nabídky,

(ii) prodloužení lhůty zadavatelem pro podání žádosti o účast/nabídek,

(iii) prodloužení lhůty zadavatelem pro podání žádosti o účast/nabídek v okamžiku, kdy je již dotčena lhůta pro ukončení možnosti podat námitky,

(iv) lhůty pro Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 1 ZZVZ (resp. §144 odst. 2 ZZVZ), a

(v) lhůty související s prohlídkou místa plnění.  

Novela ZZVZ nabyla účinnosti 16. 7. 2023 
V příloze naleznete úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek 
V souvislosti s novelou ZZVZ byly také aktualizovány metodiky k zákonu, které naleznete pod uvedeným odkazem: Aktualizace metodik k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s novelou - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)
 
Přílohy:
Download this file (ZZVZ-od-16.-7.-2023 (1).pdf)Úplné znění ZZVZ k 16. 7. 2023[ ]2607 kB

Vláda schválila věcný záměr zákona o BIM, který má za cíl prosazovat digitalizaci v českém stavebnictví. Návrh paragrafového znění zákona bude zpracován do konce roku a vymezí pojmy a povinnosti spojené s používáním metody BIM. Povinnost používat BIM budou mít subjekty, které hospodaří s majetkem České republiky a vyšší územní samosprávné celky.

(4.7.2023; zdroj: https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-vecny-zamer-zakona-o-bim-schvalen.html).  

Doporučení členů pracovní skupiny k uplatňování požadavků na prokázání zákonných povinností při pořizování / zadávání ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ a souvisejících služeb ve veřejných zakázkách

Členové pracovní skupiny identifikovali jako jedno z diskutabilních témat uplatňování požadavků (zákonných či souvisejících) v zadávací dokumentaci při pořizování zdravotnických prostředků. Za tímto účelem byl pro členy pracovní skupiny zrealizován seminář věnovaný této oblasti vedený externím hostem - Mgr. Janem Zahálkou.  

Pojištění profesní odpovědnosti administrátora VZ – nadstandard, nebo užitečná nezbytnost?

Administrátoři veřejných zakázek vykonávají svou činnost s vědomím rizika, že mohou třetím osobám způsobit újmu i přesto, že vyvíjejí maximální úsilí, aby tomu tak nebylo. Pro minimalizaci dopadu případných pochybení mohou využít vhodně nastavené pojištění profesní odpovědnosti, které kryje takové typy škod. Tento druh pojistného produktu však není na lokálním pojistném trhu příliš běžný a mnoho pojišťoven jej ve svém portfoliu nemá. To je mimo jiné způsobeno i absencí zákonného požadavku na povinné pojištění činnosti administrátora veřejných zakázek (oproti některým jiným profesím, např. advokáta, notáře, daňového poradce apod.), a to v situaci, kdy takovou činnost lze považovat za vysoce odbornou, vyžadující nezbytné profesní znalosti v dané oblasti. Pokud je takovýto typ pojištění k dispozici, nabízejí se obvykle velmi omezené limity pojistného plnění či omezený rozsah pojistné ochrany. Pro sjednání tohoto speciálního produktu je tedy vhodná konzultace s odborníkem – pojišťovacím makléřem, který má zkušenosti se sjednáváním podobných pojištění.

(12.5. 2023; zdroj Právnického Oscara si letos z Brna odváží osm osobností české justice - Advokacie - Advokátní deník (advokatnidenik.cz)To, co je Oscar pro profesionály ve filmovém světě, to je cena svatého Yva pro právníky. Alespoň tak to vnímá Mgr. Tomáš Machurek, jeden z osmi výjimečných zástupců českého práva, kteří v pátek 12. května 2023 převzali v brněnském hotelu International v průběhu slavnostního galavečera celojustiční soutěže Právník roku, pořádané Českou advokátní komorou a mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ, skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právnických profesí.

Na Portále o veřejných zakázkách bylo dnešního dne uveřejněno společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství ke způsobu stanovení předpokládané hodnoty pravidelně pořizovaných potravin.

Na přípravě stanoviska se podíleli členové Výkonného výboru AVZ a zaslanými podněty v rámci přípravy přispěli i členové AVZ, jimž tímto zároveň děkujeme za cenné praktické postřehy.

(25. 4. 2023; zdroj Potraviny stejného druhu podle společného stanoviska MMR a MZE - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)

Je nás 100!!! - vlastně už 101 ;-)

Koncem minulého týdne se nám do AVZ registrovali hned 3 noví členové, prostřední z nich je členem s pořadovým číslem 100 a jedná se o Mendelovu univerzitu v Brně, které tímto k dosažení milníku gratulujeme! Po schválení nových členů Výkonným výborem je tedy k dnešnímu dni aktuální počet členů AVZ 101.

Každý člen je pro nás závazkem a vážíme si jak členů stávajících, z nichž někteří s námi "zakázkovou káru" táhnou již 17. rokem, překonali s námi dvouleté převážně on-line období a nyní pokračují v rozvíjení i nových aktivit AVZ, tak členů nových, kteří se k nám připojují a projevují tím svou motivaci pro zvyšování odbornosti, profesionalitu, dialog, kultivaci i osvětu v tomto ne příliš populárním oboru. Jsme tu pro Vás, děkujeme, že jste s námi. 

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil správnost rozhodnutí prvního stupně ve věci zadávacího řízení „Zajištění ICT odborné role 36“, které zadával státní podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb. V rozhodnutí je řešena zejména otázka využití dynamického nákupního systému pro uzavření rámcové dohody i vhodnost tohoto systému pro nákup IT služeb.

(16. 1. 2023; zdroj Veřejné stavební zakázky dosáhly loni stejné hodnoty jako v roce 2021 - ESTAV.cz) Hodnota veřejných stavebních zakázek byla loni prakticky stejná jako v roce 2021. Veřejní investoři zadali v roce 2022 stavebním firmám práci v hodnotě 235,3 miliardy korun, což je meziroční pokles o 0,2 procenta, přičemž u zakázek na pozemní stavby vzrostla o 2,1 procenta a u inženýrských staveb o procento klesla.